Bæredygtige Byer™

København: Fra affald til el og varme

København er helt gået væk fra et renovationssystem, hvor affald bare hober sig op på store affaldspladser. I stedet arbejdes der på at reducere affald og så vidt muligt at bruge det affald, der er, som en ressource. Dette gøres gennem genbrug af materialer og produktion af varme og el ved at brænde det resterende affald. Denne case præsenterer Københavns affaldssystem.

Kran_med_affald_MK_B
Kran med affald ved Vestforbrænding, venligst udlånt af Vestforbrænding

Danmark har lige som mange andre europæiske lande ændret sine affaldsstrategier radikalt de sidste 10 - 20 år. Hvor store lossepladser før var løsningen på affaldsproblemet, er København nu nede på kun at placere 3 % af deres affald på lossepladsen. I stedet brændes 39 % af affaldet, hvorved den energi, der er i affaldet bliver anvendt. Forbrændingsanlæg leverer ca. 20 % af al fjernvarme i Danmark og knap 5 % af elforbruget i Danmark

Fordeler man den samlede danske nettovarmebehov på hver eneste dansker i hjemmet, på arbejde og i fritiden i svarer det til at vi i gennemsnit bruger 11,5 MWh til at rumopvarmning og brugsvand. Omregnes 11,5 MWh til olie svarer det ifølge energistyrelsen til ca. 1.150 liter olie. Se man på forbruget af varme og varmt vand i et parcelhus på omkring 130 m2 ligger det årlige forbrug på 18,1 MWh. 

På Vestforbrændingen i København producerea der årligt mere end 240.000 MWh elektricitet, svarende til omkring 80.000 husstandes elforbrug og ca. 1,1 mio MWh fjernvarme om året, hvilket svarer til omkring 75.000 husstandes varmeforbrug. 

Vestforbrænding, foto venligst udlånt af Vestforbrænding

56 % af Københavns affald bliver genbrugt ud fra mottoet: Mindre affald - mere sortering. Systemet fungerer godt, fordi det tager højde for de forskellige behov og vaner borgere og virksomheder har på forskellige tidspunkter af døgnet. København forsøger at mindske affaldsmængderne ved at ændre borgernes forbrugsvaner gennem adfærdskampagner. Disse omfatter bl.a. mindre emballage, genbrug af produkter og forsøg med etablering af kompostsystemer. Denne forbedring af affaldssystemet har givet en årlig reduktion af CO2 udslip på 40.000 tons CO2. De tre affaldsforbrændinger i København er I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding og Rensningsanlæg Lynetten.

"Det er bedre at bruge affald i forbrænding end at deponere affaldet, men genbrug er endnu bedre. Det bedste er nu, at undgå affald - hvilket også omfatter genbrug af affald. Jo mindre affald, desto bedre - så enkelt er det."  Københavns Affaldshåndtering, Københavns Kommune (2008).

 

Sidst opdateret d. 3. februar 2014

Kommentarer