Copenhagen X Galleriet

Carlsberg

Bryggeriet Carlsbergs produktionsfaciliteter i Valby blev lukket i 2008 for i de kommende år at genopstå som en ny bæredygtig bydel med 3000 boliger og erhverv.

Omdannelsen af de historiske bygninger på den gamle industrigrund skal foregå efter en plan, som er udviklet af tegnestuen Entasis.

Entasis har til huse i Sankt Peders Stræde i den indre del af København - en bydel med en blanding af bolig og erhverv, tæt bebyggelse, mange mennesker i bevægelse og et gademiljø, hvor biler, cykler, scootere, skatere og grønne bude deles om pladsen i en skøn forening af harmoni og kaos.

Det er denne form for bymiljø, Entasis vil udvikle på Carlsberg, det vil sige et bymiljø og en stemning, som sammen med en tæt bystruktur og attraktive byrum kombineret med kollektiv trafik, bæredygtige løsninger inden for nybyggeri og restaureringen af de eksisterende byggerier alt sammen skal skabe en bæredygtig bydel.

Tæthed og bæredygtige energiløsninger

Projektforslaget til den nye Carlsbergbydel peger tilbage mod det klassiske byrum og væk fra modernismens forstadsbyggerier med udsigt, lys, luft og lige veje. Ud over et mere aktivt byliv hænger tæt bystruktur også sammen med mindst mulig miljøbelastning.

Målet er en relativt lav og tæt by, som reducerer og optimerer forbruget af materialer i konstruktioner og en designfilosofi, hvor bygningerne bliver energisystemer i sig selv. Det skal blandt andet ske gennem en række tekniske løsninger, fx effektiv isolering, lavenergiruder, varmegenvinding og implementering af vedvarende energiløsninger i form af solvarme, solceller og udnyttelse af vinden.

Derudover opstiller lokalplanen en række punkter, som skal bidrage til det samlede billede af en energimæssig fornuftig bydel:

• At ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse klasse 1

• At der etableres anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug i forbindelse med rekreative vandelementer

• At tagflader på nybyggeri så vidt muligt udformes som grønne tage og/eller med en hældning, der er egnet til opsætning af solceller

• At egnede friarealer anlægges med vandgennemtrængelige belægninger, så regnvand kan nedsive lokalt

• At egnede facader på nybyggeri kan udformes, så de er forberedt til opsætning af solceller

• At facadematerialer vælges, så der primært anvendes naturlige og/eller genanvendelige materialer.

Mere trafik

Transformationen af Carlsbergområdet fra industri til et tæt, blandet byområde betyder, at trafikken vil ændre sig og formentligt stige inden for bydelens grænser og på vejene, der forbinder Carlsberg med resten af byen. Man regner med en biltrafik på op til 17.000 ture i døgnet til og fra Carlsberg. Bilerne bliver dog ikke dominerende i bybilledet, da stort set samtlige 4.500 parkeringspladser bliver placeret under jorden.

Antallet af cyklister og rejsende med kollektiv trafik vil også stige kraftigt. For at tilskynde brugen af kollektiv trafik moderniseres og flyttes den nærliggende Enghave Station til Carlsberg, og der etableres en cykelrute som via Carlsberg forbinder Valby med Vesterbro.

Carlsberg og CO2

Det er målet, at Carlsberg på sigt skal være CO2-neutral og i øvrigt et mønstereksempel på bæredygtighed i et delvist bebygget område - hvoraf der er 13 fredede bebyggelser. Netop den eksisterende bygningsmasse kan dog volde problemer i forhold til de ambitiøse CO2-planer. Lars Holten, administrerende direktør i Carlsberg Ejendomme, har blandt andet udtalt: "Vi ved ærligt talt ikke, hvordan vi skal realisere ambitionerne om CO2-neutralitet".

En af de store udfordringer for Carlsbergprojektet er altså netop de flotte, gamle bygninger. Et nybyggeri kan designes miljørigtigt fra begyndelsen, men hvad kan man stille op med et over 100 år gammelt gærlager?

Kvaliteter i den nye bydel

Dommerkomiteen, der i 2007 gav tegnestuen Entasis mandat til at udvikle fremtidens Carlsberg, sagde blandt andet om vinderforslaget: "Projektet er ikke et forslag til en historisk by og museumsgørelse af Carlsberg, men et udviklingsorienteret og robust forslag til en moderne by."

Vinderforslaget fra Entasis er baseret på fem principper eller søjler: Arven, Byens Rum, Akserne, Tårnene og Byens massiv.

Lige nu står de eksisterende bygninger isolerede i al deres historiske skønhed. Disse bygninger skal kobles sammen med nyt byggeri, som sammen skal generere tætte passager og byrum. De eksisterende bygninger fortæller en vigtig historie og skal i fremtiden danne byrum for diverse udadvendte aktiviteter. Selv Carlsbergs mange kældre vil i fremtiden blive benyttet til offentlige formål.

Området på Carlsberg skæres desuden af en række akser, som skal sørge for gennemstrømningen i området. Alle akser begynder og afsluttes med en plads, der rummer hver sin identitet.

Endelig har Carlsberg en række tårne og markeringspunkter, der gennem tiden har formået at placere sig i omgivelsernes bevidsthed. Det er fx de store siloer, Elefantportens monumentalitet og Carls bolig for enden af Pile Allé.

Høje ambitioner

Ni tårnhuse i varierende højder vil i fremtiden knytte sig til bydelens primære rum. Tårnene bliver op til 80 meter høje med en grundplan på max 350 m². Tårnhusene bliver flerfunktionelle og skal rumme blandet bolig og erhverv, hoteller og mindre erhvervslejemål.

Byens massiv skabes primært af byhuse i den for København og Frederiksberg traditionelle karréstruktur. Massivets højde tilpasses tilstødende arealer og bygninger fra en lille skala i to plan til op mod 6-7 plan.

Oprettet: 24.8.09

HISTORIE

1847

Carlsberg grundlægges i Valby af J. C. Jacobsen (1811-87)

1867

Carlsberg nedbrænder, men bliver genopbygget samme år

1868

Første eksport-prøvesending af øl til England

1871

J.C. Jacobsen anlægger et bryggeri til sin søn ved siden af sit eget. Da Carl Jacobsen forpagter dette, kaldes det Ny Carlsberg

1876

Carlsberg Laboratorium grundlægges

1901

Elefantporten opføres på Ny Carlsberg

1904

Carlsberg bliver leverandør til Det Kgl. Danske Hof

1906

Gl. og Ny Carlsberg slås administrativt sammen og kaldes nu Carlsberg Bryggerierne

1926

Carlsberg rationaliserer energiudnyttelsen og anlægger en maskincentral og et kraftværk, der forsyner hele Carlsberg i Valby

1937

Carlsbergs egen godsbanestation indvies

1976

Carlsberg laboratoriet udvides med et moderne forskningscenter (Carlsberg Research Center)

2006

Det besluttes, at Carlsbergs produktion skal flytte til Fredericia med undtagelse af husbryggeriet Jacobsen. Åben international idékonkurrence udskrives - 221 indkomne forslag

2007

Den danske tegnestue Entasis vinder konkurrencen

2008

Carlsberg lukker sin produktion i Valby med udgangen af 2008

2009

Lokalplan 432 "Carlsberg II" vedtages 29. jan. 09. Etape 1, Byggeafsnit 17, planlagt byggestart efterår 2009. Er foreløbig sat i bero grundet finanskrisen

Kilde: carlsbergdanmark.dk

HER BEGYNDER DET Carlsberg

HER BEGYNDER DET

Den nye bydel opføres i etaper. Første etape, det såkaldte byggeafsnit 17, som ligger mellem Ny Carlsberg Vej og Pile Allé (lige ved Elefantporten), skal have 4 nye bygninger. De bliver tegnet af Vandkunsten, Henning Larsen Architects, Årstiderne og Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

>> Læs mere hos Carlsberg Ejendomme

BÆREDYGTIGHEDSHJULET

BÆREDYGTIGHEDSHJUL

Rådgivningsfirmaet Esbensen A/S vandt konkurrencen sammen med tegnestuen Entasis om udvikling og bebyggelse af Carlsberg. De har i den forbindelse udviklet et hjul, der illustrerer bæredygtighed i byen som helhedstanke.

>> Se bæredygtighedshjulet

Sidst opdateret d. 21. januar 2014