God Fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond har Dansk Arkitektur Center offentliggjort fondens redegørelse om god fondsledelse. Se redegørelsen her.

Den nye fondslovgivning og anbefalinger for god fondsledelse er blevet endeligt vedtaget med effekt fra regnskabsåret 2015. De erhvervsdrivende fonde skal nu for første gang forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.

God fondsledelse skal forstås som et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i "den gode ledelse" af erhvervsdrivende fonde.

Dansk Arkitektur Centers bestyrelse har valgt, at redegørelsen skal ligge åben på fondens hjemmeside, og vil løbende forholde sig til eventuelle ændringer og gældende praksis. 

Bestyrelse og administration

Dansk Arkitektur Center ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer, p.t. fem medlemmer og to medarbejdervalgte repræsentanter, hvoraf de fire er obligatoriske. Bestyrelsen er kønsmæssigt fordelt ved tre kvinder og fire mænd.

>> Se bestyrelse

Bestyrelsens virke er fastsat dels via fondens vedtæger og dels via forretningsorden for bestyrelsen.

Der afholdes minimum  fire årlige ordinære bestyrelsesmøder, fastsat i et årshjul, som er tematiseret. Mødet i juni udgør det årlige strategimøde, hvor bestyrelsen blandt andet evaluerer sit arbejde.

Bestyrelsen modtager fire årlige økonomiske rapporteringer samt aktivitetsberetninger.

>> Se årsrapporter

Bestyrelsen kan ansætte en direktion på en til tre medlemmer til at forestå den daglige ledelse af fonden, og på nuværende tidspunkt består denne af to personer. Forretningsorden for direktionen er udarbejdet.

>> Se direktion

Der kan etableres et sekretariat, hvis størrelse og virke m.v. fastlægges af bestyrelsen i samråd med direktionen. Dansk Arkitektur Center havde i 2015 64 fastansatte medarbejdere og 105 løst tilknyttede timelønnede medarbejdere i alt svarende til 79 årsværk.

Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen på årsmødet.

Se lovpligtig redegørelse for God Fondsledelse

Dansk Arkitektur Center har udarbejdet en mere detaljeret gennemgang af sin opfyldelse af anbefalingerne for god fondsledelse.

8. februar 2016 / Af lrs

Sidst opdateret d. 13. december 2016